Centrum systemów Jakości

Centrum Systemów Jakości

Jest nikim ten, kto nie ulepsza świata

Skontaktuj się z nami:

Centrum Systemów Jakości
ul. Wysoka 14/31, 26-600 Radom
Tel.: 606 319 527
E-mail: list@csj.pl

1. Doradztwo personalne

2. Systemy motywacyjne

3. Budowa systemu okresowej oceny pracownika

4. Umiejętności przywódcze

5. Psychologiczne determinanty sukcesu menedżera

6. Usprawnianie komunikacji w zespołach

7. Trening antystresowy

1. Doradztwo personalneCel:
o dostarczenie informacji nt. nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w firmie,
o omówienie istoty i zasad tworzenia systemu ZZL w przedsiębiorstwie,
o przedstawienie roli kadry kierowniczej w skutecznym tworzeniu i utrzymywaniu systemu zarządzania kadrami,
o pokazanie przykładowych rozwiązań systemów ZZL firm polskich i zagranicznych.

Odbiorca:
o kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla zarządzania, pracownicy działów personalnych,

Metody:
o wykład wprowadzający, ćwiczenia, studia przypadków (case study), analiza filmów.

Program:
o strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi,
o proces pozyskiwania kadry,
o proces adaptacji pracowników,
o proces oceny pracowników,
o proces motywowania pracownika,
o analiza potrzeb szkoleniowych,


2. Systemy motywacyjneCel:
o nabycie umiejętności efektywnego motywowania pracowników i zespołów,
o zwiększenie umiejętności oddziaływania na ludzi drogą inspirowania i motywowania,
o wzrost elastyczności i kreatywności w pracy menedżera.

Odbiorca:
o kadra kierownicza różnych szczebli, menedżerowie i właściciele przedsiębiorstw.

Metody:
o wykłady, ćwiczenia indywidualne i w małych grupach, studia przypadków (case study), dyskusja, odgrywanie ról-drama.

Program:
o jak uzyskać utożsamianie się pracowników z firmą _ wizja, misja, wartości i cele firmy,
o style myślenia i przekazywania informacji a skuteczne motywowanie,
o strategie motywowania.
o narzędzia i techniki wspomagające doskonalenie jakości,
o metody statystyczne w zarządzaniu jakością.


3. Budowa systemu okresowej oceny pracownikaCel:
o omówienie zasad budowy profesjonalnego systemu okresowej oceny pracowników (SOO) i obszarów jego wykorzystania,
o kształtowanie umiejętności efektywnego przeprowadzania okresowych rozmów oceniających,
o zapoznanie z przykładowymi rozwiązaniami SOO, opracowanymi w innych firmach,
o przygotowanie kadry do opracowania SOO we własnej firmie,
o przygotowanie kadry do przeprowadzenia procesu oceny pracowników w oparciu o istniejący lub opracowany SOO.

Odbiorca:
o kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla zarządzania, pracownicy działów personalnych,

Metody:
o wykład wprowadzający, ćwiczenia, studia przypadków (case study), analiza filmów, trening doskonalący umiejętności oceny pracowników.

Program:
o rola i miejsce SOO w systemie zarzązdania zasobami ludzkimi (ZZL),
o zasady, kryteria i metody realizowania SOO,
o budowa arkuszy ocen,
o znaczenie i zasady prowadzenia rozmowy oceniającej w strategii SOO,
o procedury realizacji SOO.


4. Umiejętności przywódczeCel:
o doskonalenie asertywnych zachowań oraz komunikacji w kontaktach z podwładnymi poprzez:
o nabywanie umiejętności rozpoznawania i rozumienia zachowań społecznych,
o ćwiczenie umiejętności niezbędnych do uzyskania u innych ludzi pożądanych efektów w sytuacjach społecznych,
o usprawnianie kompetencji komunikacyjnych w interakcjach społecznych.

Odbiorca:
o kadra wyższego i średniego szczebla zarządzania, prezesi i dyrektorzy firm, specjaliści ds. organizacji i zarządzania, urzędnicy państwowi i samorządowi pełniący funkcje kierownicze.

Metody:
o wykład wprowadzajacy, ćwiczenia indywidualne i grupowe, analiza zapisów filmowych.

Program:
o trening interpersonalny:
o tajemnice sukcesu menedżera,
o nowa rola w starej grupie,
o trening sprawności komunikacyjnch:
o komunikowanie się,
o trening relaksacyjny i antystresowy.


5. Psychologiczne determinanty sukcesu menedżeraCel:
o doskonalenie umiejętności i kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej,
o przygotowanie do pracy w zespołach,
o przekazanie wiedzy i umiejętności pozwalających na wprowadzanie optymalnego systemu zarządzania.

Odbiorca:
o prezesi i dyrektorzy przedsiębiorstw, kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla zarządzania, właściciele i samodzielni przedstawiciele firm.

Metody:
o wykład wprowadzający, ćwiczenia indywidualne i grupowe, analiza filmów, gry i symulacje.

Program:
o umiejętności społeczne:
o usprawnianie umiejętności społecznych,
o percepcja innych,
o trening interpersonalny:
o trening percepcji,
o kierowanie ludźmi,
o praca w zespołach,
o kształtowanie zachowań asertywnych:
o psychologia komunikowania się,
o źródła i konsekwencje stresu,
o trening asertywności,
o trening relaksacyjny i antystresowy

6. Usprawnianie komunikacji w zespołachCel:
o zapoznanie uczestników z zasadami wymiany informacji w trakcie prac zespołu,
o przybliżenie zasad prawidłowej komunikacji,
o wykształcenie poprawnych metod porozumiewania się.

Odbiorca:
o kadra zarządzająca, członkowie zespołów zadaniowych, przedstawiciele handlowi.

Metody:
o wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, nagrywanie i analiza filmów.

Program:
o system przepływu informacji,
o metody porozumiewania się,
o zasady prawidłowej komunikacji,
o społeczne umiejętności członka zespołu,
o psychologia konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych,
o psychologia motywacji,
o stres w pracy zespołowej.


7. Trening antystresowyCel:
o zwiększenie umiejętności przezwyciężania stresów i rozwiązywania sytuacji problemowych, konfliktowych i przeciążenia,
o poznanie technik i metod, które na co dzień rozładowują stresy.

Odbiorca:
o kadra kierownicza, menedżerowie i właściciele firm, pozostali pracownicy.

Metody:
o ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusja, elementy wykładu, odgrywanie ról, scenki, burza mózgów.

Program:
o fazy i objawy stresu,
o wpływ stresu na myślenie i działanie,
o zmiany dające długofalowe, pozytywne rezultaty,
o zmiany doraźne, łagodzące objawy stresu,
o strategie działania w sytuacjach problemowych, konfliktowych, przeciążenia,
o metody i techniki pomagające przezwyciężyć nadmierny stres.Piotr Maciejewski
Właściciel Centrum Systemów Jakości
Centrum Systemów Jakości, Właściciel – Piotr Maciejewski
ul. Wysoka 14/31 26-600 Radom, tel. 606 319 527 www.csj.pl, @ list@csj.pl
Regon: 670162241 NIP: 948 166 33 67
Piotr Maciejewski
jest członkiem
Lions Club Radom Pułaski